Questions about Models for sustainable open educational resources #oped12

Definition

Downes cites some arguments for OER on page 2. I have a problem with this argument about the stakeholders. I agree on the benefit for authors and readers in an open publishing model. But I doubt if an open publishing model is identical to an OER. Publishing a report or an article by a PhD student is not always opening an educational resource. Maybe it is when the student is working in the field of eduaction. This open publishing model could fit in the Little OER definition.

Definitie
Downes noemt een aantal argumenten voor het OER op pagina 2. Ik heb een probleem met dit argument over de belanghebbenden. Ik ga akkoord met het voordeel voor auteurs en lezers in een open publishing model. Maar ik betwijfel of een open publishing model is hetzelfde als een OER. Het publiceren van een rapport of een artikel van een promovendus is niet het openen van een educatieve hulpbron. Misschien is het wanneer de student werkt op het gebied van ecuaction. Deze open publishing model zou kunnen passen in de Kleine OER definitie.

Financieel
in het geval van kosten van OER spreekt het rapport voornamelijk over grote instituten die investeren in OER. De individuele bijdrager aan OER komt niet aan bod in de bespreking van de financiële modellen voor OER. (p. 34 35)

Financial
in the case of costs of OER the report speaks mainly about large institutions that invest in OER. The individual content contributor OER is not included in the discussion of the financial models for OER. (P. 34 35)

Toegang

In zijn bespreking van toegankelijkheid van OER komt de Little OER niet aan bod. In een groot nationaal OER systeem als Wikiwijs is plaats voor inhoud die niet in de database staat. Je kunt de URL van een OER opgeven, zodat de URL is opgenomen in de zoekmachine van het systeem. Maar de inhoud hoeft niet in de database te staan.  De meeste OER is niet opgenomen in een database maar via de gebruikelijke Internet-zoekmachines te vinden.

Access to OER

In his discussion of accessibility of OER, the Little OER not addressed. In the Dutch national OER system Wikiwijs is room for content that is not in the database. One can specify the URL of an OER, so the URL is included in the search engine of the system. But the content does not need to be uploaded into the database. Most OER is not included in a database but can be found through the usual Internet search engines.

Content
Het is opmerkelijk dat de uitspraak van Mohammed-Nabil Sabry dat OER gebruik effectief kan worden verbeterd door middel van een verschuiving van een ‘aanbieder / gebruiker’ paradigma naar een community model met gezamenlijke ontwikkeling. Het toeschrijven van de kunstmatige provider / user / organisator / sponsor rollen aan de verschillende actoren in de eerste beraadslagingen over OER zijn dwingend en misleidend: de realiteit van OER-creatie, aanpassing, gebruik, belangenbehartiging en financieringen is ingewikkeld en chaotisch, maar biedt veel meer ruimte voor creativiteit en duurzame ontwikkeling. Zoals een deelnemer opmerkte, is dit een verschuiving van ‘kennis voor iedereen’ naar ‘constructie van kennis door allen’. ” (UNESCO, 2005b)
over content niet is doordacht in de rest van Models for Sustainable Open Educational Resources

Content
It is noteworthy that the statement of Mohammed Nabil Sabry Began That OER use could be improved musts Effectively through a shift from a ‘provider / user’ paradigm to a community or collaborative model development. The artificial provider / user / organizer / sponsor roles Attributed to different actors in the first deliberations on OER are constraining and misleading: the reality of OER creation, adaptation, use, advocacy and financing is less neat, but biedt far more scope for creativity and sustainable development. As One participant characterised it, it would represent a move from ‘knowledge for all’ to ‘construction of knowledge by all’. “( UNESCO, 2005b )
about content is not thought out in the rest of Models for Sustainable Open Educational Resources

De meeste OER is gemaakt door leraren, ze maken materiaal voor hun eigen lessen en delen die via internet. Delen kost in dit geval niet meer dan de moeite nemen het op internet te plaatsen. Downes noemt dit het co-producer model. Kwaliteit ontstaat in dit model doordat gebruikers verbeterde produkten delen. Dit weblog is een kleine OER, het kost niets, je mag het kopiëren en verbeteren, bewerken en her-publiceren.

Most OER was created by teachers, they create their own materials for teaching and after that share it over the Internet. Sharing costs in this case no more than the trouble to publish it on web. Downes calls this a co-producer model. Quality arises in this model because users improved products and share these. This blog is a small OER, it costs nothing, you may copy and enhance, edit and re-publish.

Small is beautiful?

De neiging om grote instituten leidend te maken in de ontwikkeling van OER heeft ook gevolgen voor de vrijheid van onderwijs. de visie en waarden van grote instituten zijn niet noodzakelijk de visie van de leerlingen en leraren die de OER willen gebruiken.

The tendency to view large institutions as leading in the development of OER also has consequences for the freedom of education. The visions and values of large institutions is not necessarily the same as of students and teachers who want to use the OER.

3 thoughts on “Questions about Models for sustainable open educational resources #oped12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s