Connectivity and dichotomy and our nation.

nationEr is een aspect van connectivisme als kennistheorie die grote konsekwenties heeft. In een connectivistische opvatting van kennis bestaan er veel onderlinge verbanden en samenhangen tussen delen van kennis. Die verbindingen tussen begrippen, weetjes, opvattingen en kennis maken het lastig om onderscheid te maken tussen klassen en categorieen.

Want to stress one part of connectivism as a theory of knowledge (epistemology) In a connectivist view, facts, knowledge is very intertwined. In connectivism  classes, categories are not important, the connections between “parts of knowledge” are important.

Een connectivistische opvatting van kennis berust niet op (onder-)verdeling maar op verbanden. Een dichotomie ( een tweedeling) is in een connectivistische opvatting van kennis niet goed mogelijk. Tussen verschillende begrippen bestaan veel meer verbanden dan in de traditionele kennisopvatting duidelijk gemaakt kunnen worden. In die traditionele opvatting zijn verschillen belangrijk. In de traditionele opvatting is een volk een verzameling mensen met een gemeenschappelijk kenmerk waarmee ze zich van anderen onderscheiden.

A connectivist view is not a matter of divisions and categorizations, but of connections. A dichotomy is not a very connectivist way of looking at the world. Different pieces of knowledge are more interconnected and connected to other pieces of knowledge than you could explain in common epistemology using dichotomies.

In connectivistische opvatting is een volk een groep mensen die op allerlei manier verbonden zijn, maar die ook naar buiten die groep verbindingen hebben. Nationalisme, de opvatting dat wij anders zijn dan zij is kortzichtig. Een simpel onderscheid tussen wij en zij is misschien mogelijk in de klassieke kennisleer, maar vanuit connectivistisch oogpunt is het een dwaze versimpeling.

I connectivist view a nation  is a lot of humans connected in all ways, but the humans are also connected to other humans outside that nation.  Nationalism, the believe We are different from Them is false. Because one cannot make a definition of We of our nation. It is very unclear who are in or out the nation.

(Nation van Terry Pratchett is vertaald: Volk)

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s