Kreativiteit, chaos, struktuur.

kreativeChaos
“Het is een chaos hierbeneden, alles door elkaar, geen enkele stuktuur. Hier zou ik niet kunnen werken.”

“Total chaos down there. Disorder and messy. No structure. I could not think with this junk yard”.

Kreativiteit is het vermogen om combinaties te maken, die vast te leggen en er een vorm aan te geven.

Kreativity is the skills to combine, and to catch it into form.

Mooc op universiteit? Dutch universities going MOOC?

tablet student

Universiteiten staan voor de uitdaging om open online onderwijs te organiseren.
Natuurlijk, er zijn al vroege starters bezig, zoals Delft, maar de grote golf moet nog komen.
J. Bussemaker Minister for Education, Culture and Science did send a letter to the parliament to promote MOOCs and Open Education.

Open online onderwijs (OOO) stelt de univs voor problemen: Questions for univs
Hoe bind je de student aan de instelling?
Hoe voorkom je dat de student toch maar besluit om toch maar elders verder te studeren?
How to keep your students in your university?
Hoe geef je eigenlijk online les?
How to train teachers to become online teachers?
Question what Unique selling points of univ as mooc producer?
Hoe waardeer je het werk en de inspanning van de student.
How is grading done online?
Hoe school de docenten om tot deskundige online studieleiders.
Welke rol moet kan PR spelen,
How to involve PR people?
Hoe maak je echt goede online materialen, kunnen de grafische lycea daarbij helpen?
How to produce real good online lessons material, could design colleges assist?
“We are super-focused on customer service, which is a phrase that most univers can’t even use,” says Paul LeBlanc, SNHU’s president.
Wat is leren en wat is online leren?
What is learning and what is online learning?
Wat willen we met onze OOO bereiken?
What are our goals, objectives, values?
Hoe gaan we om met diversiteit aan vooropleidingen, leeftijd, cultuur, woonplaats, toegang tot internet?
How to handle diversity in online student population? Everybody from everywhere?
Wie zorgt tijdens de schoolvakanties in de weekeinden voor onze online cursisten?
Who is in charge after school hours, holidays, weekens?
Hoe zit het met eigendom auteursrecht enz?
How about copyright, and other juridical matters?
Hoe leer je studenten om te gaan met OOO?
how to train online students for online learning?

Critical factors for learning and teaching. Kritische factoren voor leren

zeilenIn  the wiki of footprints of emergence is a list of critical factors for learning and teaching. I want to translate these factors. Translating is a way of learning and understanding. Translations are only attempts to catch the meaning of the critical factors. I am not a translator but a student.

In de wiki van footprints of emergence staat een lijst met critische factoren voor leren. Ik wil die lijst vertalen. Vertalen is een manier om te leren en te begrijpen. Deze vertalingen is  een poging om de betekenis van de critische factoren te ontdekken. Ik ben geen vertaler maar student.

Open/structure – balans tussen structuur en structuurloosheid; chaos en orde; wanorde en regel

risk –  risico; gevaar; onzekerheid

liminal space –  overgangsgebied, grensgebied; doorgang; transitieruimte;

ambiguity – meerduidigheid, meerzinnigheid,

disruption –  verstoring,  ontregeling,

self-correction – zich bjjsturen; zelfcorrectie; zich herstellen, zich corrigeren;

multi-path – veelsporigheid, meersporigheid,

interactive environment – leeromgeving; 

diversity – verscheidenheid, diversiteit

experimential –  ervarend;

adaptive – aanpasbaar, soepel, adaptief

co-evolution – het meegroeien; ontwikkeling;

interaction and networking – excentrisch, naar buiten gericht, openheid, interactief en netwerkend,

trust – vertrouwen; samenwerking, steun

theory of mind – empathie,

agency – zelfstandigheid zelfsturing; zelfbepaling

cross and multi modal – multimediaal;  rijk

open affordances – open uitkomsten, meer mogelijkheden;

self-organization –  zelf-ontwikkeling; persoonlijke ontwikkeling

autonomy – zelfsturing; zelfstandigheid; eigen initiatief

negotiated outcomes – schuivende doelen;  bespreekbare uitkomsten; onderhandelbare doelen

identity – persoonlijke groei; identiteit;

presence / writing – groei; ontdekken; uitdrukken

solitude & contemplation – rust en bezinning

encounters – ontmoeting

networks – samenwerking; groepsvorming

hybrid modes of interaction – uitdrukkingsmogelijkheden;  expressie

in/formal writing and engagement –  informaliteit;

Mediawijsheid

babyvraagMediawijsheid houdt in

 • Dat we in staat zijn om oude media (televisie, radio, pers) en nieuwe media (internettoepassingen, sms) te gebruiken.
 • Dat we een gezonde mentaliteit ten opzichte van deze media hebben.
 • Dat we ons bewust zijn van de mogelijkheden van de media en de context van informatie.

Je kunt  onderscheid maken tussen

 • Dagelijkse mediawijsheid (de competenties en houding die nodig zijn voor een alledaags, informeel en creatief mediagebruik)
 • en reflectieve mediawijsheid (een bewuste en kritische houding ten opzichte van de media).
 • Produktieve mediawijsheid   paralel aan praten, uitvoeren,
 • Consumptieve mediawijsheid  paralel aan luisteren,  interpreteren.

(bron: Wikipedia)

Ik voeg toe: informatievaardigheid;  technisch inzicht;  communicatieve vaardigheden; taalvaardigheden; digital literacy;

Ik vraag me af wat een ” gezonde mentaliteit t,o,v. deze media ”  allemaal inhoudt.
Een kritische houding tav inhoud en vorm??

Informatievaardigheden
– Mediavaardigheden
– Veilig mediagebruik

 

You are invited to comment on this blog.

Learning analytics (LA) en life long learning

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Big_brOther.jpg Cdcrulz
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Big_brOther.jpg Cdcrulz

In “Translating Learning into Numbers: A Generic Framework for Learning, Analytics, Wolfgang Greller* and Hendrik Drachsler” wordt LA genoemd in samenhang met life long learning. Het schrikbeeld doemt op dat “het onderwijs” levenslang data verzamelt over het leren en de leerresultaten van personen. De maatschappelijke en persoonlijke geschiedenis van deze personen is belangrijk voor het meten van de effecten van het onderwijs. De dataverzameling en de bewerking van de data met LA is een grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van leerlingen, vooral als het om life long learning gaat, of om leren in het bedrijf waar men werkt.

In “Translating Learning into Numbers: A Generic Framework for Learning, Analytics, Wolfgang Greller* and Hendrik Drachsler”  La is mentioned in relation to life long learning. One future could be that “educaction” will collect data for ever of all people about learning and about the results of life long learning. The  data of social and personal history of former students will be valuable, in order to improve education.  This collecting and using data in LA  is a breach of privacy of students. Think of life long learning and on the job training and learning in connection with LA. 

LA kan vrij eenvoudig werken met de data die verzameld zijn in een Leerlingvolgsysteem of een ander onderwijssysteem waarin leerlinggegevens kunnen worden opgeslagen. Het wordt ingewikkelder als iemand op allerlei andere manieren leert (door het bijhouden van vakliteratuur, informele bijeenkomsten met collega’s, congressen, en in onderwijsvormen die zonder LMS of PLS werken) maar niet onmogelijk.

LA is easy in a student learning system, and LA is a bit more complicated when a student learns in different ways, informal learning, congresses, etc. 

De privacy van de leerling/student/afgestudeerde is voor Greller en Drachsler een punt van zorg, is dat voor jou ook?
Is LA werkelijk het wondermiddel om leren en onderwijs beter te sturen?

Greller and Drachsler do  mention this danger for privacy of students in LA, do you agree on that danger?
Is LA the real miracle some people think it is for improvement of ecucation?

 

Edublogger on open education

diversiteit horizonSURF stelt enkele vragen :

1) welke ontwikkelingen voorzie jij op het gebied van MOOC’s en open education voor jouw instelling en/of het Nederlandse hoger onderwijs?
2) wat zijn volgens jou kansen en bedreigingen?
3) wat zou jouw instelling / SURF / de overheid moeten doen met het oog op deze ontwikkelingen?

Notities voor een pitch

1) what trends you see in MOOC and open education for (Dutch) higher education?
2) What opportunities and threats do you see?
3) What should institutions / SURF / government do in preparation of these developments?

 1. Er komt meer variatie in open en gesloten aanbod. Gesloten betekent hier gestructureerd en teacher-centered en met de nadruk op kennis.  Open betekent dan ongestructureerd, student-centered met de nadruk op vaardigheden. De xMOOC is een gesloten en sterk voorgestructureerde manier van aanbieden van kennis. De M van massive staat voor een groot publiek dat dezelfde cursus krijgt voorgeschoteld.  De cMOOC kenmerkt zich door zwak gestructureerde content en de nadruk op eigen inbreng van de deelnemers. De M van massive staat hier voor de noodzaak van een groot aantal actieve deelnemers opdat er voldoende verschillende deelnemers zijn.
  Overigens is er nog steeds een officieel beleidsvoornemen om meer Open te zijn.
 2. Wellicht is er enig nut in het “aanbrengen van Kennis” met voorgestructureerde cursussen (xMOOC)  voor grote aantallen studenten.  Kennis is geen vies woord.  Maar onderwijs dat alleen maar bestaat uit “voortoets; lesje, en natoets” is echt niet didactisch de beste methode om als land een voorsprong op te bouwen in innovatief en kreatief onderwijs. De zelfwerkzaamheid van de deelnemers in een (cMOOC) cursus op academisch niveau is een magnifieke gelegenheid om al doende hogere denkvaardigheden en andere academische vaardigheden te oefenen en te leren.  De vraag is of diversiteit slechter is dan uniformiteit.
  Er is al zoveel ervaring. Leer van anderen voor je een MOOC start, doe eerst een paar verschillende MOOCs zelf mee.
  Bedenk dat videocolleges voor 1000 online studenten een gigantische aanslag zijn voor je servercapaciteit, en zoek een oplossing voor je start.
 3. Hoewel de organisatie van een cMOOC eenvoudiger en veel goedkoper is dan het publiceren van een xMOOC is er veel te weinig oog voor deze uitdaging voor de kreativiteit van  universiteiten en hogescholen.  Er is tot nu toe weinig aandacht voor de cultuurverschillen tussen het USA-onderwijs en het Nederlandse onderwijs, Het is de vraag of  je (bijvoorbeeld) een MIT cursus blind kan kopieren en in het Nederlandse onderwijs toepassen. Er is veel meer aandacht en onderzoek noodzakelijk naar beter didactische praktijken zoals die o.m. in cMOOCs  worden ontwikkeld.

Some remarks for use in a pitch:

More variety in open and closed courses. Closed  means structured and teacher-centered and with an emphasis on knowledge. Open means  weakly structured, student centered and with an emphasis on skills. The xMOOC is a closed and highly structured way of providing knowledge. The M stands for a massive  public, all reading the course. The cMOOC is characterized by weakly structured content and an emphasis on participation. The M stands for the massive need for a large number of active participants.
Maybe a need excists  for  the “application of knowledge” with structured courses (xMOOC) for large numbers of students. Knowledge is not a dirty word. The self-motivation of the participants in a (cMOOC) course at graduate level is a magnificent opportunity for exploring higher thinking skills and other academic skills. Is diversity good or bad?
Although the organization of a cMOOC easier and much cheaper than publishing a xMOOC there is far too little attention to this challenge for creative universities and colleges. Little care is given to cultural differences between  USA universities  and the Dutch-education , the question is whether one (for example) can copy an MIT course in the Dutch education.

Meer over Open en OER:  https://connectiv.wordpress.com/2012/10/01/diderot-and-an-open-source-of-knowledge/

Digital Citizenship, digital literacy

Digital_literacy1

In the 21st century digital literacy  ( No Dutch page on this subject in Wikipedia) belongs to the basic skills of the educated person. It is a prerequisite in order to function in the information society. Digital literacy demands, like language skills and numeracy, a formation process that everyone must go through for a long time. Therefore it is an important subject in the curriculum. Current courses in this field do not prepare students for the information society. The government must implement a comprehensive change in secondary education to improve digital information and communication. Otherwise the Netherlands will be lagging behind and leading position as a knowledge and innovation economy will be in danger.
(Bron )

In 1997, Paul Gilster wrote a book entitled Digital literacy (New York: Wiley).

Digital Citizenship has aspects and components:
Digital Access: full electronic participation in society.
Digital Commerce: electronic buying and selling of goods
Digital Communication: electronic exchange of information.
Digital Literacy: process of teaching and learning about technology and the use of technology.
Digital Etiquette: electronic standards of conduct or procedure.
Digital Law: electronic responsibility for actions and deeds
Digital Rights & Responsibilities: those freedoms extended to everyone in a digital world.
digital civil rights.
Digital Health & Wellness: physical and psychological well-being in a digital technology world.
Digital Security (self-protection): electronic precautions to guarantee safety.[http://digitalcitizenship.net/Nine_Elements.html]
Digital identity, Bonnie Stewart
Digital networking and connecting

source image: http://ace.nsw.gov.au/social/being_skilled/being-skilled-foundation-skills/

Moocs the solution?

220px-Aerial_view_uog1
Higher education has to solve three main problems:
The world is in need for more higher education.
We need to improve universities around the world.
We need creative educated people to solve new problems.
Three questions higher education has to solve. Quantity, quality and creativity.
And is xMOOC the answer?
Some expect xMOOCs to be able to solve the quantity question, xMOOCs could educate the big masses of new students. Some questions have to be solved here. How do students learn to master skills in a xMOOC? Could we train medical staff by use of some medical MOOCs? Do students need practical experience, internship, training in a lab? Could a mass-university serve hundreds of thousands of students with internships, labs, training?
Some think education will grow better when the best xMOOC-courses survive and are used by all universities. We have to define quality of education. Most students would agree that video-colleges are not the most sophisticated way of learning.
xMOOCs do not solve the need for more creative people. xMOOCs are not equiped to enhance creativity.

Het hoger onderwijs moet drie belangrijke problemen oplossen:
Er is behoefte aan meer hoger onderwijs.
Universiteiten over de hele wereld moeten beter worden.
We hebben veel creatieve mensen nodig om nieuwe problemen op te lossen.
Drie vragen die het hoger onderwijs moet oplossen. Kwantiteit, kwaliteit en creativiteit.
En is de xMOOC het antwoord?
Sommigen verwachten dat xMOOCs het probleem van de kwantiteit kunnen helpen oplossen. Kunnen xMOOCs grote massa’s nieuwe studenten opleiden? Er zijn nog wat probleempjes wat dit betreft. Hoe leren studenten praktische vaardigheden in de xMOOC? Kunnen we medisch personeel opleiden door gebruik te maken van een aantal medische MOOCs? Hoe krijgen studenten praktijkervaring, stage, opleiding in het lab? Kan de massa-universiteit honderdduizenden studenten stages, laboratoria, en vaardigheidstraing geven?
Sommigen denken dat het onderwijs zal verbeteren als de best xMOOC cursussen overleven en worden gebruikt door alle universiteiten. We moeten eerst bepalen wat kwaliteit van het onderwijs is. De meeste studenten zijn het erover eens dat video-colleges niet de meest verfijnde manier van leren.
xMOOCs zijn niet goed in staat de behoefte aan meer creatieve mensen bevredigen. xMOOCs zijn niet uitgerust om de creativiteit te verbeteren.

photo: wikipedia University of Gujrat in Gujrat, Pakistan.

Studenten in een MOOC, students in a MOOC #SA_MOOC

schoolbusDe moderne techniek maakte het me mogelijk om vanuit de Verenigde Staten een Nederlandse diskussie over MOOCs in het Seminar massive open online courses (MOOC’s) van Surfacademy te volgen. De opgenomen sessies staan op Youtube. Dat opnemen van de sessies werkt goed. Ik zit hier in alle rust, zonder afleiding, naar de video’s te kijken. Maar het kost me veel volharding (en koffiepauzes)  om het hele seminar te blijven kijken. Hoeveel doorzettingsvermogen is er nodig om naar de video’s van een MOOC te kijken? Hoeveel video kan de MOOC-deelnemer aan?  De deelnemer, of de student is voor de organisatoren van de MOOC nog een onbekende. Het beeld van de MOOC-student is nog heel vaag en onhelder. De grote spelers hebben er geen belang bij om hun onderzoek naar hun studenten openbaar te maken. Het is volgens sommige deelnemers zelfs de vraag of ze wel belangstelling hebben voor de mening van studenten.

Natuurlijk vragen universiteiten en hogescholen zich af wat de toekomst zal brengen, enkele super MOOC-scholen met miljarden leerlingen? Zou er misschien toch nog een plekje op de markt overblijven voor een lokale school? Of gaan grote bedrijven hun eigen personeel aan zich binden door een MOOC voor toekomstige talenten te ontwikkelen? Staan straks alle universiteiten met lege schoolbanken omdat de MOOCs door het bedrijfsleven zijn overgenomen?

Modern technology made ​​it possible for me in the United States to listen to a Dutch discussion about MOOCs in the Seminar massive open online courses (MOOC’s) Surf Academy to follow. The recorded sessions (Dutch spoken) are on Youtube. This recording of the sessions works well. I sit here in a very silent place, without distraction, to watch videos. But it cost me a lot of perseverance (and coffee breaks) to watch the entire seminar . How much perseverance is needed to watch all videos of a MOOC? How much video a MOOC-participant can survive?  The organizers of the MOOC still do not know the participant, or the student. The image of the MOOC student is still very vague and unclear. The big players do not share their research on student population.  According to some participants  they are not interested in the opinions of students.

Universities and colleges are wondering what the future will bring, some super-MOOC schools with billions of students? Could still be a place in the market for a local school? Or do big companies have their own MOOC  to scout future talents? Will all universities be empty because MOOCs  are taken over by businesses?

 

Enhanced by Zemanta

Leren kan je niet meten How to measure learning? #etmooc

evelienMijn kleinkind Evelien ( 2 maandenoud) heeft een nieuwe baby gym,  Ik haalde hem uit de verpakking zette het ding in de box en na drie seconden was ze er helemaal gek mee. Ze gaat er druk mee aan de gang. Slaan en vastpakken, het rinkelt en piept.
Heeft ze iets geleerd in die eerste paar minuten van de kennisnmaking?
Ja, ze heeft geleerd, maar wat? en Hoeveel?
Leren is geen deterministische activiteit, [Cormier]  het is geen oorzaak en gevolg proces. Wat Evelien geleerd heeft kan heel iets anders zijn dan wat die andere baby leert van haar baby gym.
Je kunt van Evelien niet zeggen hoeveel ze heeft geleerd. Je kunt achteraf (na jaren misschien) wel met haar praten over haar leren.
Maar de vraag is, weet je altijd precies wat en hoeveel je geleerd hebt? Kun je dat weten?

My (2 months old) grandchild Evelien has a new baby gym, I gave her the thing, and after three seconds she was totally crazy with it. Hitting and grabbing the rings and beeps. Has she learned anything in those first few minutes? Yes, she has learned things, but what? and How? Learning is not a deterministic activity [Cormier] it is not a cause and effect process. What Evelien has learned, can be very different from what the other baby learns with the same baby gym. You can not tell how much they have learned. You could talk to her about her learning when is has learned to talk. But the question is, can you know exactly what and how much you have learned? Can you tell?