Your brain needs rest

brainrest

Your brain needs to rest. Just be lazy for some time and do nothing.
Your brain is constantly connected to the web, your phone always wants attention, the traffic is getting on your nerves, the noises around you, your thoughts keep your brain busy.
Do prevent stress related brain symptoms and give your brains some rest. Do not check your phone while waiting but just be bored for some minutes. Just look out of the window, watch the sky.
Sleeplessness and burn out are stress related symptoms and prevention is much more easy and less time consuming and more fun than therapy.
There are several ways of coping with stress, such as controlling the source of stress or learning to set limits and to say “no” to some of the demands that devices, social media, bosses or people around you may make.
You will like stillweb and the twitteraccount The Daily Stillness with a little touch of rest or silence every day.
Sustained stress, over long periods of time, and destroys creativity and, as a friend of mine says, “the human soul.”

Stillness and self

self

(video http://daily.stillweb.org/tds119/)

The theory of narrative identity postulates that individuals form an identity by integrating their life experiences into an internalized, evolving story of the self, which provides the individual with a sense of unity and purpose in life.(McAdams, D (2001). “The psychology of life stories”. Review of General Psychology 5 (2): 100–122. doi:10.1037/1089-2680.5.2.100.).

selfprocessing
(http://www.slideshare.net/castlewoodtc/mindfulness-marcio-guzman-phd

Thinking about the concept of “self” could make one very confused. Because who is thinking about this self? When I am thinking about my self, who is thinking?

Be aware of the metaphysical concept of the self. It does not exist in the physical world. The self is a concept, it is part of a story about humans.

Self as context is another way to talk about self. It is not about identity, but about observation and experiencing.

selfsenses

(http://www.powershow.com/view4/59e9fe-OGQ4Y/Self-As-Context_Made_Simple_Russ_Harris_MD_ACT_World_Conference_July_2009_powerpoint_ppt_presentation

and the shift to this perspective of experiental self needs attention.

Stilte; Stillness

meeuw
John Cage schreef het stuk 4’33” A Silent Symphony.
“Ik heb niets te zeggen
en ik zeg het
en dat is poëzie
zoals ik het nodig had”

Een opname van het stuk staat in de Daily Stillness.
Ik vind het opmerkelijk dat het stuk zo spannend is. Het is dezelfde spanning die een rust in de muziek kan oproepen. Rusten in muziek zijn moeilijk, het vereist concentratie om een rust te spelen.

John Cage wrote a 4’33” a silent Symphony.
I have nothing to say
and I am saying it
and that is poetry
as I needed it”

In the Daily Stillness. is a recording of 4’33”.
It is a very exiting piece of music. I think every rest in music has that nature. In music a rest is difficult because it needs concentration to play a rest.

The daily stillness.

stillevenThe daily stillness is a website with daily small exercises to help you find stillness. You do subscribe to a newsletter and receive a mail a day with a beautiful exercise.
In the About page “… If we were forced to say it is about only one thing, then we would say it is attention training. …”

De daily stilnness is een website met elke dag een andere kleine oefening die je helpt stilte te vinden. Je kan je abonneren op een dagelijkse nieuwsbrief, om dagelijks een mooie oefening te ontvangen. Volgens de About-pagina : “… Eigenlijk is het een oefening in aandacht. …”

The Exercises are great for normal people. Artists and creative people will find a great source of inspiration and creative exercises to enhance creativity and focus. Teachers and trainers and coaches will find great exercises for themselves and for their students.

De oefeningen zijn heel bruikbaar voor iedereen. En kunstenaars en kreatievelingen vinden er een bron van inspiratie en oefeningen om je kreativiteit aan te wakkeren en oefeningen om je aandacht te richten. Leraren en trainers en coaches vinden er geweldige oefeningen voor zichzelf en voor hun publiek.

Connecting and disconnecting #rhizo15

connectivism

How we do look at the facts.
Fase 0: We nemen de wereld waar op onze eigen wijze. Hier kan je allerlei vragen stellen over objectiviteit en subjectiviteit, over waarnemen, over taal en waarnemen.
In phase 0 we look at a world around us. What do we see? Here are questions about subjectivity and objectivity, distortions, language and perception.
Fase 1: We nemen allerlei gebeurtenissen en verschijnselen waar. Ze zijn met elkaar verbonden en met de omgeving. We onderscheiden en benoemen. Het is niet eenvoudig alle verschijnselen
waar te nemen. Daarom gaan we over naar fase 2.
Phase 1: We perceive all kinds of events and phenomena. They are interconnected and connected to the context. We distinguish and name. It is not easy to observe all phenomena. We therefore move on to Phase 2.
Fase 2:We richten ons op een enkel verschijnsel. Hierdoor verliest het de samenhang met de ongeving. We isoleren de gebeurtenis of het verschijnsel. Zo kunnen we onze aandacht beter richten.
Phase 2:
We focus on a single phenomenon. Which affects the connections with the surrounding phenomena We isolate the event or phenomenon. Because we are able to focus our attention in that way.
Fase 3: Soms gaan we onderzoeken hoe enkele geisoleerde zaken samenhangen.
Phase 3: Now we could research the connection between some phenomena we first isolated.

Connectivity and dichotomy and our nation.

nationEr is een aspect van connectivisme als kennistheorie die grote konsekwenties heeft. In een connectivistische opvatting van kennis bestaan er veel onderlinge verbanden en samenhangen tussen delen van kennis. Die verbindingen tussen begrippen, weetjes, opvattingen en kennis maken het lastig om onderscheid te maken tussen klassen en categorieen.

Want to stress one part of connectivism as a theory of knowledge (epistemology) In a connectivist view, facts, knowledge is very intertwined. In connectivism  classes, categories are not important, the connections between “parts of knowledge” are important.

Een connectivistische opvatting van kennis berust niet op (onder-)verdeling maar op verbanden. Een dichotomie ( een tweedeling) is in een connectivistische opvatting van kennis niet goed mogelijk. Tussen verschillende begrippen bestaan veel meer verbanden dan in de traditionele kennisopvatting duidelijk gemaakt kunnen worden. In die traditionele opvatting zijn verschillen belangrijk. In de traditionele opvatting is een volk een verzameling mensen met een gemeenschappelijk kenmerk waarmee ze zich van anderen onderscheiden.

A connectivist view is not a matter of divisions and categorizations, but of connections. A dichotomy is not a very connectivist way of looking at the world. Different pieces of knowledge are more interconnected and connected to other pieces of knowledge than you could explain in common epistemology using dichotomies.

In connectivistische opvatting is een volk een groep mensen die op allerlei manier verbonden zijn, maar die ook naar buiten die groep verbindingen hebben. Nationalisme, de opvatting dat wij anders zijn dan zij is kortzichtig. Een simpel onderscheid tussen wij en zij is misschien mogelijk in de klassieke kennisleer, maar vanuit connectivistisch oogpunt is het een dwaze versimpeling.

I connectivist view a nation  is a lot of humans connected in all ways, but the humans are also connected to other humans outside that nation.  Nationalism, the believe We are different from Them is false. Because one cannot make a definition of We of our nation. It is very unclear who are in or out the nation.

(Nation van Terry Pratchett is vertaald: Volk)

 

 

Thinking and Language as social and connected events

babyThinking is a social event: No thinking without words, no words without language, no language without humans around us. This is a very short answer to my reading of Putnam. He uses the Brains in a Vat story to defend his statements about meaning outside the head. Putnam and others try to find the connection of words and meaning of the words. Is meaning in your head or outside?
The short answer of Putnam, Meaning is experimental and outside), it is not in your head.
I want to argue that meaning has a strong social aspect. Listen to and watch young children, they learn by asking “Why??” they want to see and hear and use things to learn. Children want to see what is inside things to get to know them.
Think of the way little children learn words and meaning. They experience the world and try to add words to their experiences. They do need time and practical experiences for learning to use the right words.
Their thinking grows with the acquisition of language and experience in a social context.

Fact ? Feiten ?

waarheidIn Amsterdam had Descartes een relatie met een dienstmeisje, Helana Jana van der Strom. Ze hadden een dochter, Francine die in 1635 in Deventer is geboren. Descartes doceerde toen aan de universiteit van Utrecht. Toen Francine stierf huilde Descartes om haar, hij schaamde zich niet voor zijn emoties. “Echte mannen huilen wel” was zijn mening.
Dit sterfgeval maakte dat Descartes ging zoeken naar de grote antwoorden, in plaats van de medische wetenschap. (Russell Shorto, Descartes’ Bones: A Skeletal History of the Conflict Between Faith and Reason ISBN 978-0-385-51753-9 (New York, Random House, October 14th, 2008)
Aan het begin van zijn filosofie staat de twijfel aan alles. Alleen zijn eigen bestaan erkent hij als onmiddellijk gegeven. Hij vergeet dan de emoties en de liefde van Francine en Helena Jans. Je moet de eenvoudige duidelijk feitelijkheden uit je eigen leven niet als twijfelachtig tussen haakjes zetten.

Descartes, in Amsterdam had a relationship with a servant girl, Helena Jans van der Strom, with whom he had a daughter, Francine, who was born in 1635 in Deventer, at which time Descartes taught at the Utrecht University. Unlike many moralists of the time, Descartes was not devoid of passions but rather defended them; he wept upon her death in 1640.[22] “Descartes said that he did not believe that one must refrain from tears to prove oneself a man.” Russell Shorto postulated that the experience of fatherhood and losing a child formed a turning point in Descartes’ work, changing its focus from medicine to a quest for universal answers.(Russell Shorto, Descartes’ Bones: A Skeletal History of the Conflict Between Faith and Reason ISBN 978-0-385-51753-9 (New York, Random House, October 14th, 2008)
This Descartes said the only reliable truth, the only fact he could be sure of was his existence. From there he went on to develop his philosophy. He was so wrong, because he forget the facts about his Helena Jans and his daughter. A man should not forget the simple facts of life.
Maar wat is een feit dan? Een eenvoudige waarheid is dat ik nu een stukje aan het schrijven ben. Die feiten zijn niet zo ingewikkeld, je kunt het gewoon waarnemen. Maar dat het gezond is om water te drinken, is dat ook een feit? Het zijn deze meer ingewikkelde feiten waarover we het hier hebben.

What is a fact? Is it some simple fact like: I am writing a post now. This kind of facts are easy, it is a fact you can see happening.
But what about the fact that water is a healthy drink? Is that always true for everybody? These facts are at stake here.
Spinoza begon zijn filosofie niet met twijfelen. Hij sprong omzichtig om met feiten en meningen, maar hij nam die simpele feiten in tegenstelling tot Descartes voor waar.
Spinoza did not build his philosophy on this skepticism. Spinoza was careful about facts and opinions, but he never questioned the existence of truth and simple facts as thoroughly as Descartes.
Tegenwoordig zijn nogal wat filosofen nogal in de war als het over de waarheid en de feiten gaat. (J-F. Lyotard, La condition postmoderne)

In modern philosophy some are very skeptic about the truth and about facts. (J-F. Lyotard, La condition postmoderne)

Volgens mij is het verstandig om de meeste feiten als feit te accepteren. Het leven zou onleefbaar zijn als we bleven twijfelen.
Het is iets anders als we wetenschappelijke feiten moeten accepteren of verwerpen. We zouden daarbij ook onderscheid moeten maken tussen gewone simpele feiten en de meer ingewikkelde uitspraken)

In my view it is wise to accept most facts as fact because life would be unbearable without this believe in the truth of facts. But how about accepting scientific findings as true facts? (We should make a difference, a fact is not always a simple fact)

En over deze wetenschappelijke feiten wil ik verder nadenken. Het bestaan van mijn vrienden en familie betwijfel ik niet, en ik weet dat hun liefde echt is. Maar als een wetenschapper met feiten en algemeenheden komt dat is er iets anders aan de hand.
Wetenschap is moeilijk. Sommige wetenschappelijke uitspraken zijn zo ongelofelijk, er is meer nodig om die te geloven. Bij dit soort feiten mogen we best sceptisch zijn.

And it is only this question of truth of facts in science that I want to think about. I do not want to question the existence of my friends and family, I do believe their love is true. But when a scientist tells us about some scientific facts and generalizations then something special is at stake.
We know science is difficult. We know some facts in science are unbelievable. Here we want more warrants of truth. We want to be skeptical, or critical.
En hierbij komen allerlei vragen op, want sommige uitspraken over feiten zijn waar, maar we kunnen geen garantie geven voor die waarheid. Als X vertelt dat er leven is op planeten in het heelal en Y vertelt dat de aarde de enige planeet met leven is, dan spreekt een van beiden de waarheid. Maar we kunnen (nog) niet weten welke van de twee de waarheid spreekt. (David Miller, Out of Error)

And right here are some questions.
Because some facts are true, but we cannot be ultimately sure of their truth. If dr. X tells us that on some planets in the universe is life and dr. Y tells earth is the only planet with life than one of them is telling the truth. But we do not know (now) who is right. (David Miller, Out of Error)
In de wetenschap moeten we sceptici zijn. Sceptisch over de uitspraken, niet over het bestaan van de waarheid. Wetenschappers proberen de waarheid te vinden. Maar het is logisch onmogelijk om het uiteindelijke bewijs te leveren voor wetenschappelijke uitspraken. (dat zijn vrijwel altijd meer ingewikkelde feiten, algemene uitspraken)
In science we should be skeptics. Skeptic about facts, not about truth. Scientists try hard to find the truth. But it is logically impossible to proof the ultimate truth of scientific facts. Being complicates facts and ‘laws’. (Popper, falsificationism)

Next post about fact or opinion.

Diskworld and facts , truth and knowledge

diskworld Diskworld as anybody knows does rest on three elephants who are standing on a huge turtle. You should read the books of Pratchett to learn more about this.
Diskworld staat op drie olifanten die op een reusachtige schildpad staan. Lees er de boeken van Pratchett maar op na.

diskworld 1
Every child knows our world is standing on a little table.
Zelfs een kind weet dat onze wereld op een tafeltje staat.

Everybody knows that our knowledge is based on facts? Or, that is what we like to think. But these facts where are they standing? On a little table, or on a turtle? Thinking about the grounds of our knowledge is rather confusing.
Iedereen weet dat onze kennis gebaseerd is op feiten? Tenminste dat denken we graag. Maar waar staan die feiten dan op? Op een tafeltje of op een schildpad? Denken over de grond van onze kennis is tamelijk verwarrend.

What about truth? When facts are not standing on a solid bottom, how to guarantee the truth of our knowledge? Different asnwers on this question. In a next post more about this.
Wat bijvoorbeeld betekent dat voor de waarheid? Als de feiten niet op een solide grond staan, hoe kunnen we dat de waarheid van onze kennis garanderen? Meer over deze vraag in een volgende post.

Small Is Beautiful: A Study of Economics As If People Mattered

politicalSysOnline text of the book of E.F.Schumacher http://www.ditext.com/schumacher/small/small.html

Schumacher on evil (he uses irony) ” That things are not going as well as they ought to be going must be due to human wickedness. We must therefore construct a political system so perfect that human wickedness disappears and everybody behaves well, no matter how much wickedness there may be in him or her. ”

This perfect political system is not a democratic system. It will be an autocratic political system because it will regard oppositional voices as wicked voices. With that autocracy the Law of Acton applies  “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men.”(Letter of John Dalberg-Acton to Bishop Mandell Creighton, April 5, 1887 published in Historical Essays and Studies, edited by J. N. Figgis and R. V. Laurence (London: Macmillan, 1907)

The perfect political system will become an evil system because of corruption, abuse of power, and because perfection is impossible in political systems. (and elsewhere).

One of the sources of failure of the perfect political system will be the planning failure: Planning is the continuation of chaos by other means (variation on Carl von Clausewitz ). That is why big planning causes big troubles. Planning does involve predicting the future and that is very difficult.

But the people inside the perfect system will be convinced that the errors in planning and in abuse of power are caused by evil people who must be corrected by the system.

Without critical comment and struggle against the agents of power, every system will grow towards a monstrosity.

An other search engine? Why