Bash commando’s

cp copy
mkdir
rm remove file
zie http://mally.stanford.edu/~sr/computing/basic-unix.html
pwd geeft weer waar je bent
man commandname — shows you the manual page for the command
rm -r “directoryname” remove directory and contents.
commandname –help geeft tekst over commando.

DNF = Yum zie https://fedoraproject.org/wiki/dnf
ls geeft lijst van inhoud map
exit -einde
shutdown -P now
(sudo) nano editor
sudo
mv betandsnaam [path-]bestandsnaam, hernoemen en verplaatsen.
du disk use

Move orange.doc to the Documents folder:
mv orange.doc ~/Documents/orange.doc
pwd geeft huidige map

Ban or mute a word (e.g. trump) from twitter / tweetdeck. Verban een woord (bv trump) van je Twitter Tweetdeck.

in tweetdeck hit the orange wheel down left, settings.
Choose settings from menu.
Choose mute.
Write down your word and finish operation.
Twitter help on Mute: https://help.twitter.com/nl/using-twitter/advanced-twitter-mute-options

In Tweetdeck klik op oranje wiel (linksonder)
kies Settings,
kies Mute
vul het woord in op daatvoor bestemde plaats.

Voor Twitter zie :https://help.twitter.com/nl/using-twitter/advanced-twitter-mute-options

Processing information thinking. Informatie verwerken en denken

In de ‘Cult of information’ schrijft Theodore Roszak (1986)

Ik wil duidelijk maken dat er een groot en belangrijk verschil is tussen wat machines doen als ze informatie verwerken en wat hersenen doen als ze denken.

In de ‘Cult of information’ Theodore Roszak writes (1986)

The burden of my argument is to insist that there is a vital distinction between what machines do when they process information and what minds do when they think.

Anki, voor het leren van woordjes

https://apps.ankiweb.net/ is een prima programma om woordjes mee te leren. het is een zogenmaamd flashcard programma. Notennamen leren kan er ook heel goed mee.
Anki presenteert eerst een afbeelding, woord, noot, en als je voor jezelf een antwoord hebt geformuleerd kun je de kaart draaien en zie je het juiste antwoord. Daarna geef je aan of het antwoord makkelijk is of moeilijk of je het fout had.
Anki presenteerd je de moeilijke kaarten vaker dan. Er zit een prima leerpsychologische formule achter de werking van ANKI.

Je kunt allerlei al bestaande sets kaarten downloaden, maar ook zelf een set maken.
Anki kan ook afbeeldingen en geluid presenteren.

Timer in Fedora

In Fedora bestaan veel timers, bijvoorbeeld kteatimer https://www.kde.org/applications/games/kteatime/

De eenvoudigste timer maak je zelf.
open terminal en type
sleep x [s,m,h] && mplayer [filename]
x kan elk getal zijn, default is seconden. m staat voor minuten en h voor uren.
mplayer regelt het afspelen van de mediafile

Eventueel eerst installeren van mplayer ( sudo dnf install mplayer )

voor opties zie mplayer –help – help of -h
man page http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/en/mplayer.1.html

Stilte en muziek; Silence and music

Muziek wordt vaak toegepast om de stilte te doorbreken. In parkeergarages, toiletten, winkels en andere ruimtes hoor je muziek. Geluidsbehang is het, om een plezierige sfeer te scheppen.
Music is often applied in order to break the silence. In car parks, toilets, shops and other venues we hear music. Wallpaper-sound used to create a pleasant atmosphere.

In muziek komen ook stiltes voor. De componist schrijft een rust voor, als de muziek afgekopen is hoor je stilte, en voor de muziek begint. Tussen de delen van een symfonie is er ook stilte. Maar er zijn vaak ook kleine stiltes tussen de noten. Die stilte tussen de noten is vaak extreem kort bijvoorbeeld in veel in populaire muziek.
In http://www.classicfm.com/discover-music/latest/best-silences-in-music/ hoor je stiltes tussen de slotakkoorden van symfonie nr 5 van Sibelius.

In music are silences. The composer writes a rest, if the piece of music ended you hear silence, and silence is at the start of the music. Between the movements of a symphony, is silence. Between notes are short silences . That silence between the notes is often extremely short.
In http://www.classicfm.com/discover-music/latest/best-silences-in-music/ hear silences between the final chords of Symphony No. 5 by Sibelius.

Langere stilte komt vaak voor als er een stuk muziek is afgesloten.Als het stuk eindigt, of als er een muzikale zin eindigt. Maar soms is er een stilte middenin een stuk, middenin een muzikale zin.
Longer silence often occurs when a piece of music has ended. When the piece ends, or when terminating a musical phrase. But sometimes there is a silence in unexpected places, when a musical phrase is not finished.

Stilte is heel belangrijk in muziek, omdat stilte het geluid aanvult. En heel vaak geeft juist de stilte een sterke expressie aan de muziek. Elke goede componist en muzikant weet hoe stilte en geluid in de muziek toe te passen, juist de combinatie maakt de goede muziek.(https://heptagrama.com/sound-silence.htm ).

Silence is very important in music as well, as it supplements the sounds in the song, and, more often than not, provides moments of intense expression. Every musician and composer knows how to use both sound and silence, and their combination is often the secret to a great song. (https://heptagrama.com/sound-silence.htm )

En als je zoekt naar muziek met het woord ‘stilte’ in de titel vind je een lange lijst met muziek, en maar weinig stilte.

When we do a search for ‘silence’ in titles of music, you will end with a long list of music, and not much silence
.

Er is zijn weinig muziekstukken waarin stilte een hoofdrol speelt. In http://www.classicfm.com/discover-music/latest/best-silences-in-music/ is het stuk 4’33” van John Cage opgenomen.

Most compositions do not consist of more silence than noises. In http://www.classicfm.com/discover-music/latest/best-silences-in-music/ you could find 4’33” of John Cage.

De lengte van de stilte tussen het geluid is in de meeste gevallen veel korter dan het geluid.
The duration of silences between sounds in music mostly is much shorter than the sounds.

Stilte in muziek is niet een louter ontbreken van geluid. Silence in music is not just the discontinuity of sounds. </em
“Impressions of the music that preceded the silence seep into the gap, as do expectations about what may follow.” (Elizabeth Hellmuth Margulis in https://www.sciencedaily.com/releases/2007/06/070622180242.htm ) Indrukken van de muziek die vooraf gaat aan het moment van stilte en de verwachting van wat zal komen kleuren de stilte.

Melodie en maat en ritme maken de muziek als het ware voorspelbaar. Sommige moderne muziek heeft geen herkenbare maat of ritme, en ook geen melodie. De stiltes in die muziek wekken daarom minder duidelijke verwachtingen bij de luisteraar.
Melody and measures and rythm cause a certain predictability in music. Some sorts of modern music have no clear melody, measure or rythm. Silences in that sort of music do not cause expectations in the listener.

Conservation Agriculture

Continue minimale bodembewerking
Today tillage is seen as destroying organic matter that can be found within the soil cover. No-till farming has caught on as a process that can save soil organic levels for a longer period and still allow the soil to be productive for longer periods

Permanente organische bodembedekking
managing the top soil to create a permanent organic soil cover can allow for growth of organisms within the soil structure. This growth will break down the mulch that is left on the soil surface. The breaking down of this mulch will produce a high organic matter level which will act as a fertilizer for the soil surface.

Vruchtwisseling
crop rotation can be used best as a disease control against other preferred crops.

(http://www.naturim.nl/niet%20kerende%20grondbewerking)

resources: http://conservationagriculture.mannlib.cornell.edu/

zie vooral ook https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/soils/health/biology/

install #fedora26 #cowsay #fortune

Install fortune:

sudo dnf install fortune-mod

Type in in your terminal and read a fortune.

install cowsay
sudo dnf install cowsay
close terminal and reopen and type
cowsay [words]
and look at your cow saying [words]

Now make cowsay come back in terminal when it opens:

Now edit ~/.bashrc (with vi or nano or other editor) for one user.

nano ~/.bashrc

type at end of file

if [ -x /usr/bin/cowsay -a -x /usr/bin/fortune ]; then
fortune | cowsay -f $(ls /usr/share/cowsay/default.cow)
fi

Close and reopen terminal. (type exit)

To find the files of cowsay and fortune:
Find files by filename by the locate command. The locate command reads one or more databases prepared by updatedb
So first
updatedb
after that
locate [filename]