Edublogger on open education

diversiteit horizonSURF stelt enkele vragen :

1) welke ontwikkelingen voorzie jij op het gebied van MOOC’s en open education voor jouw instelling en/of het Nederlandse hoger onderwijs?
2) wat zijn volgens jou kansen en bedreigingen?
3) wat zou jouw instelling / SURF / de overheid moeten doen met het oog op deze ontwikkelingen?

Notities voor een pitch

1) what trends you see in MOOC and open education for (Dutch) higher education?
2) What opportunities and threats do you see?
3) What should institutions / SURF / government do in preparation of these developments?

  1. Er komt meer variatie in open en gesloten aanbod. Gesloten betekent hier gestructureerd en teacher-centered en met de nadruk op kennis.  Open betekent dan ongestructureerd, student-centered met de nadruk op vaardigheden. De xMOOC is een gesloten en sterk voorgestructureerde manier van aanbieden van kennis. De M van massive staat voor een groot publiek dat dezelfde cursus krijgt voorgeschoteld.  De cMOOC kenmerkt zich door zwak gestructureerde content en de nadruk op eigen inbreng van de deelnemers. De M van massive staat hier voor de noodzaak van een groot aantal actieve deelnemers opdat er voldoende verschillende deelnemers zijn.
    Overigens is er nog steeds een officieel beleidsvoornemen om meer Open te zijn.
  2. Wellicht is er enig nut in het “aanbrengen van Kennis” met voorgestructureerde cursussen (xMOOC)  voor grote aantallen studenten.  Kennis is geen vies woord.  Maar onderwijs dat alleen maar bestaat uit “voortoets; lesje, en natoets” is echt niet didactisch de beste methode om als land een voorsprong op te bouwen in innovatief en kreatief onderwijs. De zelfwerkzaamheid van de deelnemers in een (cMOOC) cursus op academisch niveau is een magnifieke gelegenheid om al doende hogere denkvaardigheden en andere academische vaardigheden te oefenen en te leren.  De vraag is of diversiteit slechter is dan uniformiteit.
    Er is al zoveel ervaring. Leer van anderen voor je een MOOC start, doe eerst een paar verschillende MOOCs zelf mee.
    Bedenk dat videocolleges voor 1000 online studenten een gigantische aanslag zijn voor je servercapaciteit, en zoek een oplossing voor je start.
  3. Hoewel de organisatie van een cMOOC eenvoudiger en veel goedkoper is dan het publiceren van een xMOOC is er veel te weinig oog voor deze uitdaging voor de kreativiteit van  universiteiten en hogescholen.  Er is tot nu toe weinig aandacht voor de cultuurverschillen tussen het USA-onderwijs en het Nederlandse onderwijs, Het is de vraag of  je (bijvoorbeeld) een MIT cursus blind kan kopieren en in het Nederlandse onderwijs toepassen. Er is veel meer aandacht en onderzoek noodzakelijk naar beter didactische praktijken zoals die o.m. in cMOOCs  worden ontwikkeld.

Some remarks for use in a pitch:

More variety in open and closed courses. Closed  means structured and teacher-centered and with an emphasis on knowledge. Open means  weakly structured, student centered and with an emphasis on skills. The xMOOC is a closed and highly structured way of providing knowledge. The M stands for a massive  public, all reading the course. The cMOOC is characterized by weakly structured content and an emphasis on participation. The M stands for the massive need for a large number of active participants.
Maybe a need excists  for  the “application of knowledge” with structured courses (xMOOC) for large numbers of students. Knowledge is not a dirty word. The self-motivation of the participants in a (cMOOC) course at graduate level is a magnificent opportunity for exploring higher thinking skills and other academic skills. Is diversity good or bad?
Although the organization of a cMOOC easier and much cheaper than publishing a xMOOC there is far too little attention to this challenge for creative universities and colleges. Little care is given to cultural differences between  USA universities  and the Dutch-education , the question is whether one (for example) can copy an MIT course in the Dutch education.

Meer over Open en OER:  https://connectiv.wordpress.com/2012/10/01/diderot-and-an-open-source-of-knowledge/