Disconnecting. Delete apps from OSX.

error
In OSX, of Apple besturingssystemen kunnen sommige apps niet  worden verwijderd. De computer zal een bericht laten zien: “” Maps.app “kan niet worden gewijzigd of verwijderd, omdat het is vereist door OS X.” Dat kan waar zijn, maar als je zo’n app echt wilt verwijderen doe dan dit:

In OSX, or Apple operating systems some apps cannot be removed. The computer will show a message: ““Maps.app” can’t be modified or deleted because it’s required by OS X.” That could be true, but if you really want to remove this app do this:

Open Terminal.
cd /Applications/
sudo rm -rf Maps.app

Terminal zal om uw wachtwoord vragen.
Terminal will ask for your password.
Het rm commando probeert om de opgegeven bestanden te verwijderen.
De -f zorgt ervoor dat het rm commando probeert de bestanden te verwijderen zonder te vragen om bevestiging.
De -r zorgt ervoor dat het rm commando alle onderliggende bestanden in de app verwijdert.
(Met dank aan ManOpen.app Een grafische viewer voor Unix handleiding pagina’s gemaakt door Carl Lindberg http://www.clindberg.org)

The rm command attempts to remove the files specified on the command line.
The -f causes the rm to attempt to remove the files without prompting for confirmation.
The -r causes the rm to remove all connected files in the app.
(Thanks to ManOpen.app A graphical viewer for Unix manual pages made by Carl Lindberg http://www.clindberg.org)
Het gevraagde wachtwoord is het admin wachtwoord (> systeemvoorkeuren> Gebruikers en groepen)
Password is admin password ( > system preferences > Users and groups)

Het einde van de kunst.

blauw oranje gif

Isaiah Berlin geeft Hegel complimenten over zijn filosofie van de kunst.
Maar hoe kan kunst als allerindividueelste expressie bestaan als vrijheid gelijk is aan het je onderwerpen aan de noodzakelijke voortgang van de geschiedenis? Daar is een probleem in de filosofie van Hegel. De ene wereldgeest ontvouwt zich in de tijd en ontwikkelt zich in alles. Als dat waar is dan zijn mensen slechts kleine elementen in de zich verwerkelijkende wereldgeest. Maar wat dan de rol van de Held, de grote filosoof zelf, of de geniale kunstenaar is? Die kan dan toch alleen maar onderdeel van die ene wereldgeest zijn?

Isaiah Berlin gives Hegel compliments on his philosophy of art.
But how can art exist as individual expression if freedom is equal to the subjecting to the necessary progress of history? There is a problem in the philosophy of Hegel. The world spirit unfolds in time and develops into the all. If that is true then people are only small elements within the actualizing world spirit. But what about the Hero , the great philosopher himself, or the brilliant artist? Who could only be part of this one world spirit?

Freedom and its betrayal, Isaiah Berlin

freedom and its betrayal
Helvetius, Rousseau, Fichte, Hegel, Saint-Simon, Maistre zijn de zes vijanden van de vrijheid die Berlin in dit boek bespreekt. Helvetius, Rousseau, Fichte, Hegel, Saint-Simon, Maistre are the six enemies of freedom in this book of Isaiah Berlin.
In het tweede deel van het boek staat de ontwikkeling van Berlins ideeën over vrijheid beschreven aan de hand van lezingen.
The second part of the book about lectures “Two concepts of freedom” shows a development of thought in Berlins mind.

Berlin noemt de filosofie van Hegel een mythe, gebaseerd op metafysisch inzicht en geloof. Hieronder een citaat om dat te illustreren Hegel does not provide any evidence … it turns out to be a case of metaphysical insight and an act of faith. (page 86) Next a citation as an example of this

In Phänomenologie des Geistes: ” … Allein, wie auch Aristoteles die Natur als das zweckmäßige Tun bestimmt, der Zweck ist das Unmittelbare, das Ruhende, welches selbst bewegend oder Subjekt ist. Seine abstrakte Kraft zu bewegen ist das Für-sich-sein oder die reine Negativität. Das Resultat ist nur darum dasselbe, was der Anfang, weil der Anfang Zweck ist;—oder das Wirkliche ist nur darum dasselbe, was sein Begriff, weil das Unmittelbare als Zweck das Selbst oder die reine Wirklichkeit in ihm selbst hat. Der ausgeführte Zweck oder das daseiende Wirkliche ist die Bewegung und das entfaltete Werden; eben diese Unruhe aber ist das Selbst; und jener Unmittelbarkeit und Einfachheit des Anfangs ist es darum gleich, weil es das Resultat, das in sich Zurückgekehrte, —das in sich Zurückgekehrte aber eben das Selbst, und das Selbst die sich auf sich beziehende Gleichheit und Einfachheit ist… ” (e-book from Gutenberg.org page 37,1 / 1180)
Try to translate this piece of Hegel.
Alone, as Aristotle also determines nature as purposive activity, the purpose is the immediate, which is at rest, which itself is moving or subject. To move his abstract force is the For-itself or pure negativity. The result is just about the same as the beginning because the beginning is purpose; -or the real is just about the same thing, because the immediate purpose of his term as the Self or pure act in itself. The executed purpose or existent real is the movement and the unfolded becoming; just this unrest but that’s self; and that directness and simplicity of the beginning, it is about the same, because it is the which is the result, in itself Returned, -the self Returned but just the self, and the self-relating equality and simplicity.
Vertaling: Alleen, zoals Aristoteles dus bestimmt natuur als doelgerichte activiteit, het doel is de onmiddellijke, dat is in rust, die zelf in beweging is of onderwerp. Te bewegen zijn abstracte kracht is de Voor-zelf of pure negativiteit. Het resultaat is ongeveer hetzelfde als het begin: want het begin is doel; -of de echte is zo ongeveer hetzelfde,: omdat het onmiddellijke doel van zijn termijn als het Zelf of pure daad op zich. De Uitgevoerd doel of werkelijk bestaand is de beweging en de ongevouwen worden; alleen deze onrust, maar dat is zelf; en leverde directheid en eenvoud van het begin, het is ongeveer hetzelfde,: want het is de Wat is het resultaat, op zich Terugkerende, -het zelf geretourneerd, maar gewoon het zelf, en de zelf-relateren gelijkheid en eenvoud.

nvAlt notities

handschriftIk gebruik nvAlt voor het maken van notities. nvAlt gebruikt Simplenote voor het synchroniseren van de notities met mijn andere apparaten.

I do use nvAlt for notebook. nvAlt uses Simplenote to sync notes to other devices.

Een notitie op nvAlt gemaakt op de ene computer kan ik dus verwerken op de andere. Het is als een papieren kladblok. De ene pagina een boodschappenlijstje, de andere bladzijden de aantekeningen over een boek, een opzet voor een html-file, txt-bestand lezen en schrijven, bookmarks.

A note made in nvAlt in one device willbe visible and readable and writable on the other device. Just like a paper notebook, One page for shopping list, the other for writing a book, editing HTML, reading txt-files, list of bookmarks.nvAlt is my default txt-editor and reader.

nvAlt homepage: http://brettterpstra.com/projects/nvalt/

Je kunt in nvAlt Markdown gebruiken, dat is een “code” waarmee je door middel van gewone tekst HTML kan schrijven. Ik gebruik dat  niet, HTML schrijven en lezen is net zo eenvoudig als Markdown als je er aan gewend bent.

In nvAlt Markdown is possible. Markdown is a markup language with plain text formatting syntax designed so that it can be converted to HTML. I do just write and read good old HTML.